Veileder i Akuttpsykiatri - VAP

Veileder i Akuttpsykiatri - VAP
Pris: Gratis
Kategori: Vekttap og Fitness
Ingen stemmer
Lagt ut: 10 februar 2016
Firma: Islands Software
Størrelse: 48.76 MB
Versjon: 1.0
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivelse

Veileder i akuttpsykiatri (VAP) ble opprinnelig skrevet av leger for leger i psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Østfold. Veilederen ble til etter et ønske fra leger i spesialisering, som savnet et lett tilgjengelig redskap for vurdering og behandling av pasienter på vakt. VAP har siden vist seg nyttig for bruk ved andre psykiatriske avdelinger i Norge. I tillegg har leger i somatiske avdelinger og legevaktsleger vist sin interesse for VAP.

Veilederen dekker tidsrommet fra første kontakt med henvisende lege, frem til tredje døgn av innleggelsen, samt akutte forverringer hos inneliggende pasienter. VAP er ikke en lærebok, men et veiledende hjelpemiddel. Det må alltid gjøres helhetsvurderinger basert på individuelle og situasjonsbetingede forhold. Ved ordinasjon av medikamenter må interaksjoner, komorbiditet og kontraindikasjoner alltid vurderes. Medikamentene som nevnes er forslag, og tar utgangspunkt i de hyppigst brukte preparatene.

Vi håper at VAP vil kunne bidra til forbedret kvalitet og pasientsikkerhet for akuttpsykiatriske pasienter i Norge, og lette opplæringen av nye leger. Det er også ønskelig å samle fagfeltet akuttpsykiatri nasjonalt. VAP er tenkt å kunne øke samhandlingen mellom leger fra ulike felt i spesialisthelsetjenesten, og ulike nivåer av helsetjenesten. For å lykkes med dette er vi avhengige av tilbakemeldinger fra brukerne, og forslag til oppdateringer, endringer eller annet kan sendes til:
vap@so-hf.no.

VAP ble første gang lansert i papirform i 2013. VAP ble til app i 2014 (Windows plattfom), og i 2016 er VAP tilgjengelig på alle smarttelefon-plattformer og nettbrett. Dette vil øke tilgjengeligheten og lette oppdateringer.

I 2015 ble det innledet et samarbeid med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus og Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet Sykehus, for ytterligere å øke kvaliteten av VAP. Vi ønsker våre nye medspillere velkommen.

Vi takker alle samarbeidspartnere for medvirkningen. En spesiell takk til ledelsen for psykisk helsevern ved Sykehuset Østfold, for positiv holdning og støtte til dette prosjektet, samt Helse Sør-Øst for innovasjonsmidler til prosjektet.

Redaksjonskomitéen, februar 2016

Gunhild Dalen (Prosjektleder)
Solvor-Aina Mukkaden Queseth
Guro Bræin-Kjellvik
Enrico Callegari
Andreas Skaug Hansen
Ole Jørgen Hommeren
Gjermund Guttormsen
Christine Esbensen
Bruno Nightingale

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store